Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.solarniventilace.cz, jehož provozovatelem je firma PAVLŮ-Innovation, s.r.o., Puškinova 524, 463 12, Liberec 23. IČO: 22801359, DIČ: CZ22801359, tel.: 482772760, email: info@solarniventilace.cz. Společnost je vedena pod spisovou značkou C 32374 u rejstříkového soudu Ústí nad Labem, pobočky Liberec.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Informace o uzavřené smlouvě

Kupní smlouva vzniká ve chvíli, kdy je kupujícímu odeslán e-mail potvrzující jeho objednávku. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

Dodání zboží

Dopravné po celé ČR je zdarma.

Všechny uvedené ceny jsou vč. DPH.

Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu dopravy v případě úpravy ceníku dopravce.

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 3 pracovní dny. Pokud ve výjimečných případech není zboží na skladě, bude zákazník obratem informován. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, v případě zaslání na dobírku i daňový doklad (fakturu). Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že je obal poškozen, doporučujeme, abyste uvedli tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty. Kupující je povinen při doručení zboží (nebo v nejkratším možném čase) zkontrolovat obsah zásilky. V případě neúplnosti zásilky musí o tomto kupující neprodleně informovat prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Platební podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, tak prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Pokud kupující nebude souhlasit s navýšením ceny, má prodávající právo odstoupit od smlouvy. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.


Způsoby plateb

 

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od objednávky do 2 hodin po objednání, a to bez jakéhokoliv postihu. Na infolince 482 772 760 anebo mailem info@solarniventilace.cz

 

Záruka

Záruční doba činí 24 měsíců, pro firemní odběr s IČ 12 měsíců ode dne dodání zboží. Zákazník nemá právo na výměnu reklamovaného dílu, pokud tento nevrátí prodávajícímu.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji reklamovat.

Prodávající není odpovědný za škody způsobené nevhodnou přepravou zboží přepravní společností.

Zboží rovněž nelze reklamovat v případě:

Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodnou instalací, provozem, údržbou zboží či nedodržením pokynů z uživatelského manuálu.

Postup reklamace

Chce-li kupující reklamovat zboží zakoupené v internetovém obchodě www.solarniventilace.cz, postupuje následujícím způsobem:

  1. Zašle e-mail s předmětem reklamace na adresu info@solarniventilace.cz , kde uvede

a) číslo objednávky
b) číslo prodejního dokladu
c) typ zboží
d) popis závady
e) kontaktní informace- jméno, adresa, číslo bankovního účtu pro případ požadavku vrácení peněz za reklamované zboží

  1. Kupující zašle prodávajícímu doporučeně na adresu: PAVLŮ-Innovation, s.r.o., Puškinova 524, Liberec 23, 463 12, reklamované zboží včetně tohoto vyplněného reklamačního formuláře. Toto zboží musí být odesláno v dostatečně zabezpečeném obalu proti poškození.

Zásilky, které nebudou dostatečně identifikovány, budou zaslány zpět na adresu odesílatele. Reklamované zboží musí být zasláno bez dobírky!

  1. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a telefonicky nebo e-mailem vyrozumí kupujícího o postupu vyřízení reklamace.
  2. Prodávající ve lhůtě 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží vyřídí reklamaci. Technik může při řešení reklamace pořizovat audiovizuální záznam.
  3. Následně bude reklamované zboží zasláno zpět kupujícímu vč. reklamačního protokolu, popř. mu budou odeslány vrácené peníze na bankovní účet.

Obdobný postup, jako je platný postup pro reklamaci zboží platí pro reklamaci dílu ze zboží.

V případě, že si kupující není jakýmkoli bodem postupu reklamace jistý, je povinen kontaktovat prodávajícího na info@solarniventilace.cz či na telefonu 482 772 760 a toto si vyjasnit.


Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího (vrácení zboží)

V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku má zákazník, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena zboží:

 

Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 52 odst. 7 občanského zákoníku:

 

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže:

Rozpor s kupní smlouvou


V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

Ochrana osobních dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.solarniventilace.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

Veškeré Vaše osobní údaje, budeme spravovat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, především je nebudeme zveřejňovat ani zpřístupňovat třetím osobám. Výjimkou je zpřístupnění osobám bezprostředně zapojeným do realizace Vaší objednávky, kterým Vaše osobní údaje poskytneme pouze v nezbytné minimální míře.

Další detaily o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde a odesláním objednávky s nimi souhlasíte.

Odesláním objednávky souhlasíte mimo jiné s:

Mimosoudní řešení sporů

Závěrečná ustanovení